عناب

click

عناب


نام علمی:

ziziphus jujuba

نوع محصول:

دسته بندی:

از 100 گرم تا 60 کیلوگرم