زرشک

click

زرشک


نام علمی:

berberis vulgaris

نوع محصول:

دسته بندی:

از 50 گرم تا 10 کیلوگرم